ಹೆಲೆನಿಸ್ಟಿಕ್

ಹೆಲೆನಿಸ್ಟಿಕ್ ಜಾತಕ ಚಾರ್ಟ್ಗಳು.

ಜಾತಕ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ, ಹೆಲೆನಿಸ್ಟಿಕ್, ಜಾತಕ ಚಾರ್ಟ್, ಹೊಲೊಗ್ರಾಫಿಕಲ್ (ಡೆಗ್ರೊ) ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ 'I' ಚಿಹ್ನೆ. ಚಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಎರಡು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಮೊದಲ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಡಾಟ್ ಕೆಳಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.